Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Hengstenhouderij Jespers met voortdurende zorg en aandacht samengesteld enonderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatieop deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet wordenaangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geenenkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangebodeninformatie. Hengstenhouderij Jespers aanvaardt geen aansprakelijkheid voorschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uitde onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatieen/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van dewebsite.

Deze website van Hengstenhouderij Jespers bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar anderewebsites die niet door HengstenhouderijJespers worden beheerd. Deze zijn opgenomen terinformatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepvan HengstenhouderijJespers. Hengstenhouderij Jespers geeft geen garantie en aanvaardt geen enkeleaansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en debeschikbaarheid van dergelijke websites.

Hengstenhouderij Jespers garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails ofandere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst ofverwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot,auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten,afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-outen vormgeving van deze website rusten bij Hengstenhouderij Jespers en/of haar licentiegevers. De informatie op dewebsite is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Hetverveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze websitevoor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van Hengstenhouderij Jespers niet toegestaan.